blog post

Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelezõ jótálásról szóló 49/2004.(VIII.2 7.) Kormány rendelet (továbbiakban: rerdelet) alapján a fogyasztó által
megrendelt javitó-karbantartó szolgáltatások esetében, amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magába foglaló díja a húszezer forintot
meghaladja, a szolgáltatást nyújtó vállalkozót jótálási kötelezettség terheli.

A termékekre a rendeletnek megfelelő (249/2004. (VIII. 27.) kormányrendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról) jótállást és szavatosságot (garancia) vállaljuk.

 

A Jótállás időtartalma hat hónap.

A jótállási határidõ a szolgáltatás elvégzése után a jármû amelyen a javító-karbantartó szolgáltatás lett elvégezve-tulajdonosa, üzemben
tartója vagy megbízottja részére töréténõ átadás napjával kezdõdik.

A jótállás a számlát kiállító helyen érvényesíthetõ
Afogyasztó a jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti.

A jótállási igény érvényesítése esetén
A kiállító a fogyasztó jótállási igényérõl jegyzõkönyvet köteles felvenni a rendelet 4.§ szerint.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétõl eltér, ennek indoklását a jegyzõkönyvben meg kell adni. A jégyõkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
Amennyiben a munkát végõ fél a fogyasztó igényének teljesíthetõségérõl annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról a fogyaztó legkésõbb három munkanapon
belül köteles értesíteni, illetve a fogyasztót a vállalt határidõre köteles tájékoztatni.Áltatános garanciális jeltételek
A Kovács Gumicentrum garanciát vállal az általa forgalmazott gumiabroncsok anyag és gyártási hibáitól való mentességéért az alábbiak szerint:A gumiabroncsok
esetében a gyártó által vállalt garanciális idõtartamok az irányadóak. A fenti idõtartamokon belül a garanciális kötelezettség anyag és gyártási hibatekintetében a kisteher
abroncsoknál az abroncs eredeti futócsatorna mélységének 3 mm-ig történõ /kopás miatti / lecsökkenéséig, személyabroncsoknál az abroncs eredeti futócsatorna
mélységének 1,6 mm-ig történõ /kopás miatti / lecsökkenéséig áll fenn, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre
valamint az üzemeltetésre vonatkozó elõírásokat továbbá a gyártó elõírásait betartják.A garanciális igény nem érvényesíthetõ:

  • helytelen tárolás miatti hibákra,
  • a vonatkozó szabványok, valamint a gyártó által adott elõírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési vagy D üzemeltetési hibákra,
  • a jármú vagy tartozékainak hibája, p1. helytelen futómûbeállítás stb. által okozott hibákra,
  • baleset, rongálás, padkázás, kátyú-kár vagy egyéb külsõ behatások okozta hibákra, javított abroncsokra,
  • nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
  • versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkezõ hibákra,

 

A garanciális igényeket a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe véve a forgalmazónál vagy a forgalmazónál Kovács Gumicentrum 6791 Szeged, Dorozsmai út. 74 írásban kell bejelenteni.A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
az abroncs részletes adatait /méret, mintázat, terhelhetõség, gyártási szám, maradvány csatorna mélység, a hiba rövid leírását stb. /,
az eladás idõpontját és helyét, az üzemeltetõ /vevõ nevét, jármú típusát, az abroncs felszerelési és üzemeltetési helyét a jármûvön, a leszerelés idõpontját,
a reklamált abroncs tárolásának helyét.Reklamáció esetén a számlát minden esetben mellékelni kell. A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát a Kovács Gumicentrum. fenntartja magának. A jogos
reklamációnak elismert abroncsot vevõ kérésére téríti, illetve új abroncsra cseréli, amelynek a garanciális igény bejelentésének idõpontjában érvényes eladási árából az
elismert reklamációs követelés illetve a maradvány csatorna mélység arányában engedményt ad.Gumiabroncs használati utasítás
A jármû és az út közötti kapcsolatot egyedül a gumiabroncsok biztosítják, ezért nagyon fontos, hogy az abroncsok mindig a legjobb állapotban legyenek. A jármûgyártók
a gumiabroncsgyártók közremûködésével határozták meg, - minden használati körülményt figyelembe véve - hogy milyen gumiabroncsot kell a jármûre felszerelni. Ettõl
eltérni gumiabroncs méret, konstrukció, terhelési vagy sebességkategória tekintetében csak szakemberrel történt konzultáció után szabad.


Gumiabroncsok belsõ légnyomása.
A biztonságos közlekedés szempontjából az egyik legfontosabb tényezõ, hogy a gumiabroncsokban lévõ légnyomás mindig az elõirt értéken legyen. A légnyomás értéke
alapvetõen befolyásolja az iránytartást, az egyenletes gördülést, a fékezõ- és vonóerõ átadást és a futásteljesítményt. Ha a jármû az elõírtnál alacsonyabb nyomású
gumiabroncsokkal üzemel, az, lényegesen megváltoztatja a jármû egyes menettulajdonságait, többek között a kanyarstabilitást, az oldalkúszási tulajdonságokat, a jármû
alá- vagy túlkormányozottság tulajdonságait stb. Ezek együttes hatásaként a jármû vezetõje adott esetekben - például erõs oldalszél, kanyar, hirtelen irányváltoztatás stb.
- bizonytalanná válik, és az is elõfordulhat, hogy nem tud ura maradni jármûvének. Az alacsony nyomás az abroncs alkatrészeinek felmelegedéséhez vezet és az ez által
okozott károsodás maradandó és akár gyors nyomásvesztést is, okozhat. Ha az abroncs belsõ légnyomása magasabb az elõírt értéknél, a gumiabroncs talajjal érintkezõ
felülete lecsökken, ami ugyancsak lényeges hatással van a tapadási és egyéb menettulajdonságokra. Az abroncsok légnyomását rendszeresen / kéthetente / ellenõrizni kell
/ pótkereket is /! Ezeket az ellenõrzéseket mindig \"hideg\" abroncson kell elvégezni. Hidegnek tekinthetõ az abroncs, ha már 2-3 órája nem üzemelt, vagy ha csak 2-3
kilométert futott nagyon alacsony sebességgel. Fontos, hogy ne felejtsük el a szelepsapkák alkatinazását. A szelepsapka olyan legyen, amelyben van tömítés is, hogy
biztosítsa a légzárást és védve a szelepet a szennyezõdéstõl.